hlavní stránka facebook youtube žákovská knížka jídelna EU peníze školám Rodiče vítáni Rodice_vitani_kriteria.pdf Rodiče vítáni Veď mě dál, cesto má | Česko očima dětí UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta ŠKOLA PRO ŽIVOT-ŠKOLA PRO TEBE Vzdělávání - cesta k úspěchu
Hlavní stránka Hlavní stránka

Informace pro žáky a učitele k provozu školy od 12. dubna 2021

08. 04. 2021

Informace pro žáky a učitele k provozu školy od 12. dubna 2021

Režimové opatření 1. fáze otevírání škol

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

-           1. STUPEŇ se bude vyučovat v týdenních rotacích celých tříd.

-           2. STUPEŇ se bude nadále vyučovat distančně

Týden od 12. 4. do 16.4.

Týden od 19.4. do 23.4.

Týden od 26.4. do 30.4.

Týden od 3.5. do 7.5.

Prezenčně

Distančně

Prezenčně

Distančně

Prezenčně

Distančně

Prezenčně

Distančně

1.A

 

 

1.A

1.A

 

 

1.A

2.A

2.B

2.B

2.A

2.A

2.B

2.B

2.A

3.A

3.B

3.B

3.A

3.A

3.B

3.B

3.A

4.A

4.B

4.B

4.A

4.A

4.B

4.B

4.A

5.A

5.B

5.B

5.A

5.A

5.B

5.B

5.A

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE – jsou povoleny pro žáky sociálně znevýhodněné, se SVP, s výukovými obtížemi, 2. stupně za dodržení režimových opatření (vždy po dohodě s vedením školy) 

SKUPINOVÉ KONZULTACE –vedení školy umožní dobrovolné skupinové konzultace v max. počtu 6 žáků za dodržení režimových opatření pro:

1) znevýhodněné žáky  2.st. ZŠ

2) 9. ročníky ZŠ pro předměty k přípravě na přijímací zkoušky na SŠ

ŠKOLNÍ DRUŽINA – bude v provozu pouze pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupin stejné jako ve třídě.

týden od 12. 4.  do 16. 4.:                  1. A, 2. A, 3. A

týden pro třídy od 19. 4. do 23. 4.:     2. B, 3. B

dále dle rozpisu jako škola, ale pouze 1.-3. ročníky

Bude zrušena ranní družina.

Provoz ŠD: od 11:45 hodin do 16:00 hodin


REŽIMOVÁ OPATŘENÍ

OCHRANA NOSU A ÚST – všichni povinně ochrana úst a nosu.

a)     zaměstnanci škol a školských zařízení: respirátory

b)  děti a žáci ZŠ: zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd

TESTOVÁNÍ – povinné neinvazivní testování pro ZŠ. Testováno bude dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

– antigenní testování 2x týdně – první test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu, druhý ve čtvrtek. Děti se testují sami. U žáků 1.-3.  tříd může být nápomocen zákonný zástupce, nebo jím pověřená osoba (pověření musí být písemné). O testování se provádí zápis. Učitelé v žádném případě nesmí provádět odběr vzorků u dítěte.

Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

Žák nemůže být nucen k účasti na testování. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

Neúčast na prezenčním vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, bude evidována jako omluvená absence. V tomto případě škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání.

Testování se neprovádí u osob:

  - které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci, zároveň neuplynulo více než 90 dnů. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy

  - neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát o očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní

   - testování se také netýká prezenčně vzdělávaných žáků navštěvujících školu za účelem individuální konzultace 


ORGANIZACE PŘÍCHODU ŽÁKŮ DO ŠKOLY A TESTOVÁNÍ

Každá třída bude přicházet do budovy školy vlastním vchodem, kde bude u vchodu do budovy připravena testovací sada. ( Bude oznámeno TU na TS). Po otestování – bude-li žák negativní odchází do šatny a poté do své třídy. Pokud bude dítě pozitivní, bude okamžitě izolováno a bude informován zákonný zástupce, který je povinen si dítě neprodleně vyzvednout nebo rovnou odchází ze školy, má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu. Rodič je poté povinen tuto skutečnost ohlásit příslušnému ošetřujícímu lékaři.

PRŮBĚH POBYTU VE ŠKOLE

VĚTRÁNÍ – větrání 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min. Doporučená venkovní výuka v maximální míře.

HOMOGENITA – je povinná homogenita všech tříd a skupin. Platí i pro přestávky

VSTUP A POHYB TŘETÍCH OSOB V PROSTORÁCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Vstup třetích osob (mimo děti, žáky, studenty či zaměstnance) v době provozu školy nebo školského zařízení – pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi, žáky či studenty.

Důležitá informace

 

Po ukončení nouzového stavu tj. 12. 4.  končí vykonávání péče o děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona.  Mimořádným opatřením bude umožněna přítomnost těchto dětí v mateřských školách a žáků na prvních stupních základních škol, ve kterých jsou zapsány.

 

   - Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy Sady pionýrů Lovosice  a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

    - Pro děti IZS je školní družinou zajištěn dopolední a odpolední program do 14:30

   - V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku, konají odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku.

    - Dohled nad dětmi IZS v rámci školní družiny bude vykonávat pověřený AP    

    - Děti IZS mají nárok na oběd ve školní jídelně, jako při prezenční výuce. Rodiče cenu oběda platí.  

  -  Na děti IZS účastnících se programu školní družiny se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky.

Seznam profesí:

-         zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

-        pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá

-          pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

-          zaměstnanci bezpečnostních sborů,

-          příslušníci ozbrojených sil,

-          zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

-      zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

-       zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

-     zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení

   -  zaměstnanci Finanční správy České republiky


 Více v dokumentech níže.

Mgr. Jarmila Višňovcová
Aktuality