hlavní stránka facebook youtube žákovská knížka jídelna EU peníze školám Rodiče vítáni Rodice_vitani_kriteria.pdf Rodiče vítáni Veď mě dál, cesto má | Česko očima dětí UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta ŠKOLA PRO ŽIVOT-ŠKOLA PRO TEBE Vzdělávání - cesta k úspěchu
Aktuality Aktuality

Informace pro žáky a učitele k provozu školy

covid.jpg - náhled
21. 09. 2021

Informace pro žáky a učitele k provozu školy od 1. září 2021

Vychází z doporučení MZDR a Manuálu k provozu školy od 1. 9. 2021 (viz příloha).

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf

https://koronavirus.mzcr.cz/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-cr-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-k-zahajeni-skolniho-roku-2021-2022-v-souvislosti-s-probihajici-pandemii-onemocneni-covid-19/

Důležité informace:

Od žáků škola před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Škola na začátku školního roku aktualizuje kontakty na zákonné zástupce žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily).

Dle možností školy minimalizujeme kontakt mezi žáky různých tříd a skupin, zejména v období září 2021.

Škola zváží nutnost přesouvání žáků mezi učebnami a v dalších prostorách školy s cílem snížení rizika nákazy covid-19, zejména v období září 2021.

REŽIMOVÁ OPATŘENÍ

-           Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty,

a)       zaměstnanci škol: respirátory

b)     žáci ZŠ: zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd

-           po příchodu žáka do třídy si žáci důkladně umyjí ruce vodou a mýdlem a provedou dezinfekci,

-           ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě,

-           první test se provede 1. září ve všech třídách včetně 1. třídy a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

Testování nepodstupují :

-           žáci, kteří jsou14 dnů po plně dokončeném očkování,

-           žáci po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19),

-           případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

           Požadované dokumenty předloží žák před zahájením testování třídnímu učiteli. Třídní učitel si opatří kopii dokumentu a originál vrátí žákovi.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test bezprostředně po svém příchodu.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, může se prezenční výuky účastnit, za těchto podmínek

a)       povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy,

b)       nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převléká se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,

c)       nesmí zpívat,

d)      používá hygienická zařízení určené školou,

e)       při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívá ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu,

f)        v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů musí dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru.

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem v učebně. Škola bude testovat pouze „GENRUI“

V případě pozitivního výsledku testu bude pozitivně testovaný žák izolován do izolační místnosti; negativně testovaní mohou počkat na zákonné zástupce společně v jedné třídě.

-           škola kontaktuje zákonného zástupce, vydá pozitivně testovanému žákovi nebo jeho zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. (Starší žáci mohou odcházet sami na základě písemného souhlasu zákonného zástupce).

Zákonný zástupce žáka je povinen informovat o pozitivním testu praktického lékaře pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných opouští výuky všichni žáci, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu.

Toto ustanovení se netýká řádně očkovaných žáků a žáků, kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě.

V případě, kdy se nepotvrdí infekce u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

V případě, kdy se potvrdí infekce u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku testu. Krajská hygienická stanice nařídí celé třídě dodržování karantény.

Pokud žák odmítne testování i nošení ochranného prostředku je z prezenční výuky vyloučen.

Škola nemá povinnost poskytovat těmto nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání. Žák tedy musí být omluven v souladu se školním řádem.

 COVID INFORMACE

dovolená, očkování, aktuální opatření

naleznete na: www.covid.Gov.cz

 

                                                            

Mgr. Jarmila Višňovcová
Fotogalerie
covid.jpg - náhled