hlavní stránka facebook youtube žákovská knížka jídelna EU peníze školám Rodiče vítáni Rodice_vitani_kriteria.pdf Rodiče vítáni Veď mě dál, cesto má | Česko očima dětí UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta ŠKOLA PRO ŽIVOT-ŠKOLA PRO TEBE Vzdělávání - cesta k úspěchu
Hlavní stránka Hlavní stránka

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY ŽÁKŮ 1. STUPNĚ – informace pro rodiče

11. 05. 2020

Základní škola zajistí vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy od 25. 5. 2020.

Vzdělávací aktivity pro skupiny = žáky jedné třídy nebo jednoho ročníku. Maximální počet žáků ve skupině bude 15.

Složení skupin bude neměnné do 26. 6. 2020. Konec školní roku.

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den.

Cílem dopolední části je vzdělávání na dálku. Obsah vychází z obsahu ŠVP školy - bude zajišťovat třídní učitelka, případně jiný pedagog.

Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků - vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny, budou zajišťovat vychovatelky a asistentky pedagoga.

Ranní družina nebude poskytována

Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka žádá škola neprodleně informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Začátek: 8:00 hodin (časový rozvrh nástupu tříd bude upraven tak aby se žáci jednotlivých skupin nepotkávali) Tzn. 7:55 – 8:10

Konec: 16:00 hodin

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními: Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 2 m.

Vstup do budovy školy

Žáci vstupují do školy určeným vchodem. Každá třída bude mít svůj vlastní a bude označen.

Žáci mají zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky.

Žáci se nepřezouvají. Dohled nad žáky vykonává třídní učitel.

Povinně přecházejí přes dezinfekční zónu a u vchodu si vydezinfikují ruce, případně jim je změřena teplota.

Odcházejí postupně do třídy, dodržují odstup 2 m. Pohybují se pouze ve vymezených prostorách školy.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Pobyt ve třídě

Při vstupu do třídy si každý žák důkladně umyje ruce mýdlem, utře jednorázovým ručníkem a ruce si vydezinfikuje.

Ve třídě má každý žák své vyhrazené místo, které je neměnné. Mezi lavicemi musí být rozestup 2 m. Pohyb žáků ve třídě během výuky organizuje učitel tak, aby se žáci co nejméně potkávali a stále dodržovali od sebe odstupy.

Dohled nad žáky před vyučováním a o přestávce vykonává třídní učitel, odpoledne vychovatel.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky, jednu na dopoledne druhou na odpoledne a sáček na uložení roušky. Doporučujeme vybavit dítě vlastní dezinfekcí, a jednorázovými ubrousky. Po celou dobu pobytu ve třídě má žák zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky. Ve třídě i při výuce je nošení roušek povinné. (Vyučující může povolit sundání soušky, pokud bude žák sedět sám v lavici).

Žáci si po každém vzdělávacím bloku umyjí ruce a vydezinfikují ve své třídě.

Třídu opouští žák pouze se souhlasem učitele na WC. Poté opět provádí mytí a dezinfekci rukou.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Stravování žáků

V době pobytu ve škole se na žáky vztahuje možnost školního stravování. Po dohodě s centrální ŠJ a zřizovatelem bude poskytován žákům v hodnotě oběda studený svačinový balíček. Distribuci balíčků ze školní jídelny do školy zajistí škola. Přihláška a odhláška obědů je stejná jako v běžném režimu ŠJ. Tzn., rodič musí své dítě ke stravování osobně přihlásit před nástupem do školy. Pokud ho bude chtít ze stravování odhlásit – vždy den dopředu do 13:00 hodin.

Čestné prohlášení

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení (25. 5. 2020 ne dříve)

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 15. 5. 2020

Vyjádření zašle přes Bakaláře třídní učitelce.

Čestné prohlášení, plánek pro příchody žáků do školy + časový harmonogram a vyjádření zák. zástupce v dokumentech níže.


Mgr. Jarmila Višňovcová, ředitelka školy
Aktuality