hlavní stránka facebook youtube žákovská knížka jídelna EU peníze školám Rodiče vítáni Rodice_vitani_kriteria.pdf Rodiče vítáni Veď mě dál, cesto má | Česko očima dětí UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta ŠKOLA PRO ŽIVOT-ŠKOLA PRO TEBE Vzdělávání - cesta k úspěchu
Hlavní stránka Hlavní stránka

Informace pro žáky a rodiče

13. 10. 2020

Vážení rodiče, 

na základě usnesení vlády české republiky ze dne 12. října 2020 vláda omezuje s účinností ode dne 14. 10. do 1. 11. 2020 provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Pro žáky je škola od 14. 10 2020 uzavřena.

Výuka ve všech ročnících základní školy bude probíhat distančně.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravidla pro distanční výuku

V souvislosti s šířící se nákazou COVID -19 a přijímanými opatřeními jsou

s účinností ode dne 25. 8. 2020 stanovena pravidla pro vzdělávání

distančním způsobem.

Platí:

a) škola má povinnost pro žáky v mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem

b) žáci jsou povinni se tímto způsobem vzdělávat

Kdy škola musí začít povinně vzdělávat distančním způsobem, a žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem

• z důvodu nařízení mimořádného opatření, například mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví

• z důvodu nařízení karantény

Absence žáka při distanční výuce:

- učitel sleduje u žáka zapojení do vzdělávání a plnění výstupů, zda žák odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o plnění pokynů

- nepřipojení se k on-line přenosu je považováno za absenci, pokud žákem či jeho zákonným zástupce nebyl individuálně dohodnut na jiný způsob zapojení

- pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. Školský zákon stanoví základní rámec – povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

Vzdělávání distančním způsobem může probíhat formou on-line či off-line výuky.

Off-line - výuka neprobíhá přes internet. Jedná se o samostudium a plnění úkolů z učebnic a učebních materiálů či pracovních listů. Může se také jednat o plnění praktických úkolů. Zadávání úkolů při off-line výuce může probíhat písemně, telefonicky, ve specifických případech i osobně.

Ať již probíhá distanční způsob vzdělávání on-line nebo off-line, učitel monitoruje zapojování jednotlivých žáků a poskytuje jim individuální konzultace a studijní podporu.

Škola má techniku - notebook, která v případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem může být zapůjčena žákům, kteří ji potřebují. Zápůjčka techniky je řešena smlouvou o výpůjčce.

Softwarová platforma, komunikační kanál a společná pravidla pro komunikaci se žáky i rodiči je Bakalář – elektronická žákovská knížka a Microsoft Teams.

Pro přihlášení do Microsoft Teams:   https://portal.office.com/

přihlašovací jméno je ve tvaru dle příkladu

Kinzel Bohumil

kinzbo@1zslovosice.cz

kde místo kinzbo si doplníte svoje přihlašovací jméno do PC ve škole

a heslo je Vaše heslo do PC ve škole


Přihlášení do Bakalářů: přihlašovací jméno a heslo obdrží zákonný zástupce a žák od třídního učitele

 Přístup přes:  https://1zslovosice.bakalari.cz/bakaweb/login

Upozornění!

V případě uzavření školy dojde k úpravě rozvrhu tříd. Rozvrhy budou dány v Bakalářích u každé třídy.


Mgr. Jarmila Višňovcová

ředitelka školy
Aktuality