hlavní stránka facebook youtube žákovská knížka jídelna EU peníze školám Rodiče vítáni Rodice_vitani_kriteria.pdf Rodiče vítáni Veď mě dál, cesto má | Česko očima dětí UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta ŠKOLA PRO ŽIVOT-ŠKOLA PRO TEBE Vzdělávání - cesta k úspěchu
Hlavní stránka Hlavní stránka

Výuka od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021

08. 01. 2021

Informace pro žáky a jejich rodiče k provozu školy od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021

Na základě rozhodnutí vlády ze dne 6. 1. 2021 vás informuji, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.

Platí:

a) od 11. 1. 2021 je ve škole povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy

b) pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem

c) žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

d) vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy

e) individuální konzultace jsou umožněny vždy pouze jeden žák a jeden pedagog

Organizace školy:

- pro 1.ročník a 2. ročníky platí pravidla nastavená před vánočními prázdninami. Výuka se řídí dle rozvrhu daných tříd.

- od 3. ročníků přechází výuka do vzdělávání distančním způsobem. Distanční výuka je povinná pro všechny žáky a řídí se rozvrhy daných tříd v Bakalářích.

- Povinností žáků 3. - 9. tříd:

· je sledovat rozvrh své třídy a pokyny jednotlivých vyučujících

v Bakalářích nebo Teamsech.

· připojovat se k výuce dle rozvrhu v Bakalářích a v kalendáři v Teamsech

- pro žáky 1. a 2. tříd je v provozu školní družina. Platí pravidlo dodržení homogenity žáků v jednom oddělení

- žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce, ostatní žáci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.

Škola povinně vzdělává distančním způsobem, a žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

Vzdělávání distančním způsobem může probíhat formou on-line či off-line výuky.

Off-line – výuka neprobíhá přes internet. Jedná se o samostudium a plnění úkolů z učebnic a učebních materiálů či pracovních listů. Může se také jednat o plnění praktických úkolů. Zadávání úkolů při off-line výuce může probíhat písemně, telefonicky, ve specifických případech i osobně.

On-line – výuka probíhá prostřednictvím internetu a je realizována pomocí videokonferencí podle předem stanoveného rozvrhu nebo učitel posílá žákům úkoly samostatně prostřednictvím komunikačního nástroje.

Ať již probíhá distanční způsob vzdělávání on-line nebo off-line, učitel monitoruje zapojování jednotlivých žáků a poskytuje jim individuální konzultace a studijní podporu.

Absence žáka při distanční výuce:

- učitel sleduje u žáka zapojení do vzdělávání a plnění výstupů, zda žák odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o plnění pokynů

- nepřipojení se k on-line přenosu je považováno za absenci, pokud se žákem či jeho zákonným zástupce nebyl individuálně dohodnut na jiný způsob zapojení

- pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. Školský zákon stanoví základní rámec – povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence

Škola má techniku - notebook, která v případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem může být zapůjčena žákům, kteří ji potřebují. Zápůjčka techniky je řešena smlouvou o výpůjčce.

Softwarová platforma, komunikační kanál a společná pravidla pro komunikaci se žáky i rodiči je na 1. místě Bakalář – elektronická žákovská knížka a Microsoft Teams.

Pro přihlášení do Microsoft Teams https://portal.office.com/

přihlašovací jméno je ve tvaru dle příkladu

Kinzel Bohumil kinzbo@1zslovosice.cz

kde místo kinzbo si doplníte svoje přihlašovací jméno do PC ve škole

a heslo je Vaše heslo do PC ve škole. U nových žáků před jméno píšeme z

Přihlášení do Bakalářů : přihlašovací jméno a heslo obdrží zákonný zástupce a žák od třídního učitele Přístup přes: https://1zslovosice.bakalari.cz/bakaweb/login

Mgr. Jarmila Višňovcová
Aktuality