hlavní stránka facebook youtube žákovská knížka jídelna Rodiče vítáni Rodice_vitani_kriteria.pdf UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta ŠKOLA PRO ŽIVOT-ŠKOLA PRO TEBE Vzdělávání - cesta k úspěchu Robotika NNTB Ovoce do škol Doučování žáků Škola hrou
Aktuality Aktuality

Informace pro žáky a učitele k provozu školy od 22. listopadu 2021

19. 11. 2021

Vychází z doporučení MZDR a Manuálu k provozu školy od 22. 11. 2021 (viz příloha).

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-ve-skolach--cele-zneni-1018.pdf

https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/

  S ohledem na současný negativní vývoj epidemické situace a zvyšující se riziko přenosu viru SARS-CoV-2 mezi dětmi bylo přistoupeno k preventivnímu, screeningovému testování.

Hlavním cílem tohoto preventivního testování je umožnit bezpečný provoz školy.

Testování je zacíleno na děti základních škol, které nejsou (nebo nemohou být) očkované nebo neprodělali covid-19v posledních 180dnech.

  Vzhledem k vysoké pozitivitě žáků ve třídách, škola rozhodla testovat 22. 11. 2021 všechny žáky, i ty očkované.

  Pokud rodič nesouhlasí, aby jeho očkované dítě nebo dítě po prodělaném Covidu bylo testováno, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli.

  V takovém případě dokládá certifikát nebo potvrzení o prodělané nemoci již 22. 11. 2021

  Důležité informace:

REŽIMOVÁ OPATŘENÍ

-   Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty,

a)   zaměstnanci škol: respirátory

b)  žáci ZŠ: zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd

 po příchodu žáka do třídy si žáci důkladně umyjí ruce vodou a mýdlem a provedou dezinfekci,

- ve škole proběhne dne 22. 11. 2021 a 29. 11. 2021 preventivní screeningové testování žáků

-  první test se provede 22. listopadu 2021 ve všech třídách a dále se testuje 29. listopadu 2021

-   29. 11. 2021 testování nepodstupují :

-  žáci, kteří jsou14 dnů po plně dokončeném očkování,

- žáci po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19),

Očkovaní žáci a žáci po prodělaném Covidu, musí předložit certifikát o očkování, nebo prodělání nemoci.

Požadované dokumenty předloží žák před zahájením testování třídnímu učiteli. Třídní učitel si opatří kopii dokumentu a originál vrátí žákovi.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test bezprostředně po svém příchodu.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, může se prezenční výuky účastnit, za těchto podmínek

a) povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy,

b) nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převléká se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,

c)   nesmí zpívat,

d)   používá hygienická zařízení určené školou,

e) při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívá ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu,

f) v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů musí dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru.

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem v učebně. Škola bude testovat pouze testy  „GENRUI“

V případě pozitivního výsledku testu bude pozitivně testovaný žák izolován do izolační místnosti;

škola kontaktuje zákonného zástupce, vydá pozitivně testovanému žákovi nebo jeho zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. (Starší žáci mohou odcházet sami na základě písemného souhlasu zákonného zástupce).

Zákonný zástupce žáka je povinen informovat o pozitivním testu praktického lékaře pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Protože aktuálně se testuje vždy pouze v pondělí, nepřichází při testování antigenními testy v úvahu případ, kdy by žáci byli s pozitivně testovaným 2 dny před provedením testu ve škole, proto třída neodchází do karantény.

Pokud žák odmítne testování i nošení ochranného prostředku je z prezenční výuky vyloučen.

Škola nemá povinnost poskytovat těmto nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání. Žák tedy musí být omluven v souladu se školním řádem.

Pravidla ve školní družině

Osobní přítomnost žáka ve školní družině lze připustit pouze tehdy, pokud splní stejné podmínky, jaké jsou stanoveny pro osobní přítomnost v samotné škole.

    Pokud rodiče nebudou chtít, aby se děti testovaly stěrem z nosu, ale přinesou si test ze slin, bude jim to umožněno?  

Pokud je daný antigenní test na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku do 30. 6. 2021 (viz  ZDE  ), může být ze strany školy akceptován. Škola nicméně nemá povinnost ho využít a zákonný zástupce nemá právo si jeho použití vynucovat. 

Zároveň je nutné, aby rodiče při skladování dbali pokynů výrobce a předali škole všechny potřebné podklady k použití (ideálně i s nalezením testu na výše uvedeném seznamu).  

 

                                                       

Mgr. Jarmila Višňovcová