hlavní stránka youtube žákovská knížka jídelna Rodiče vítáni Rodice_vitani_kriteria.pdf UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta ŠKOLA PRO ŽIVOT-ŠKOLA PRO TEBE Vzdělávání - cesta k úspěchu Robotika NNTB Ovoce do škol Doučování žáků Škola hrou Vizualizace školy Digitalizujeme školu
Škola Škola

Škola

DSC_0397.JPG - náhled
07. 09. 2022

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice

 Vám nabízí:

 • přátelské prostředí
 • kvalitní učitelský sbor
 • výuku na vysoké odborné úrovni
 • moderní metody výuky zaměřené na kooperaci, práci s informacemi
 • výuku nové informatiky a robotiky
 • tematicky zaměřené hodiny na rozvoj informativního myšlení
 • výuku anglického jazyka od 1. třídy
 • projektové dny na 1. a 2. stupni
 • podporu nadaných žáků
 • výukově zaměřené exkurze a výlety
 • jazykové pobyty
 • účast nadaných žáků v soutěžích
 • sportovní aktivity
 • dva lyžařské kurzy a cyklistický kurz, ozdravné pobyty
 • zájmové kroužky: pěvecký sbor Koťata, dramatický kroužek, lezení na umělé stěně, sportovní hry, deskové hry a čtenářský klub
 • individuální práci se žáky s poruchami učení a chování s podporou speciálního pedagoga a podporou asistentů pedagoga
 • pro žáky se školním neúspěchem doučování
 • poradenství při volbě povolání
 • psychologické poradenství
 • spolupráci s metodikem rizikového chování při řešení rizikového chování žáků
 • dále učíme žáky pomáhat druhým: boj proti rakovině, psí útulek Řepnice, projekt 72 hodin, Charitativní sbírky, adopce Levharta sněžného v ZOO Ústí nad Labem

   Historie školy

Budova školy byla postavena v roce 1890 a během své dlouholeté historie sloužila nejen jako vzdělávací instituce, ale dokonce jako pomocná vojenská nemocnice, a ještě v srpnu 1945 jako ubytovací prostor pro útvar československé posádky… I přesto, že byla za války dost poškozena, město ji ihned opravilo, dovybavilo a vyučování bylo znovu zahájeno v průběhu měsíce září téhož roku. V budově byly až do roku 1994 spolu se základní školou umístěny jedenáctiletá střední škola, potom střední všeobecně vzdělávací škola a nakonec gymnázium.

 Škola sdružuje:

 •  základní školu
 •  školní družinu

Školní družina je umístěna v ulici Školní 7, Lovosice.

Naše základní škola je plně organizovanou školou. Na 1. stupni školy máme po dvou paralelních třídách, na 2. stupni zpravidla po třech nebo čtyřech paralelních třídách. V letošním roce s počtem žáků 574. Škola je spádovou školou pro žáky spádových škol a pro okolní neúplné školy. Spolu s ostatními školami je umístěna u parku, v centru města.

   Vybavení školy

Škola je dvouposchoďová budova, v přízemí jsou třídy 1. stupně. Prostory v prvním patře a celé druhé patro obývají třídy 2. stupně. Škola využívá odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy a dvě pracovny ICT.  Všechny třídy jsou moderně vybaveny interaktivní tabulí. Ve výuce žáci využívají přenosnou IT techniku (celkem 75 notebooků). Nejvíce jsme pyšní na hudební a divadelní sál v druhém patře.

Škola má vlastní školní tělocvičnu a nově zrekonstruované školní hřiště v areálu školy. Pro žáky se specifickými poruchami učení a chování a zařazených do předmětu speciálně pedagogické péče využíváme dyslektickou ambulanci. Školní knihovna slouží především k rozvoji čtenářské gramotnosti. Obsahuje povinné knižní tituly i zábavnou a naučnou literaturu.  Ve výuce pracovních činností na druhém stupni využívají žáci školní kuchyňku a dílnu Ve škole vyučuje 43 učitelů, 3 vychovatelky školní družiny a 15 asistentů pedagoga. Jako škola poskytujeme služby výchovného poradce, výchovného poradce pro volbu povolání, metodika prevence rizikového chování, speciálního pedagoga, poradce v oboru dětské psychologie. Organizujeme preventivní programy, programy zaměřené na ekologii. Podporujeme nadané žáky, připravujeme žáky na účast v okresních a krajských soutěžích. Nabízíme doučování a kroužky.

Žákům a rodičům slouží informační systém Bakaláři a nově digitální informační panel AMOS.

Škola je zapojena do projektu Rodiče vítáni.


Mgr. Jarmila Višňovcová, ředitelka školy
Video


Fotogalerie
DSC_0397.JPG - náhled